Άρθρο 6 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Υπερσυνταγματική)

1 min read

3. Τα θεμελιώδη δικαιώματαόπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών,  αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.


Άρα

Οι Ευρωπα'ι'κες και Διεθνείς Συνθήκες και κυρίως αυτές που αφορούν τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες αποτελούν μέρος του Ενωσιακού Δικαίου με υπερσυνταγματική ισχύ δηλαδή υπερισχύουν από άλλους νόμους,διατάξεις,ΚΥΑ,αποφάσεις κλπ.


Comments
* The email will not be published on the website.