ΆΡΘΡΟ 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

2 min read

Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

1.     Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν: 

α.  εάν  κρατήται  κανονικώς  κατόπιν  καταδίκης  υπό αρμοδίου δικαστηρίου.

β.   εάν υπεβλήθη εις κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής εις νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου, ή εις εγγύησιν εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζομένης υπό του νόμου.

γ.   εάν συνελήφθη και κρατήται όπως οδηγηθή ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγου  υπονοίας  ότι  διέπραξεν  αδίκημα,  ή υπάρχουν  λογικά  δεδομένα  προς  παραδοχήν  της ανάγκης όπως ούτος εμποδισθή από του να διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά την διάπραξιν τούτου.

δ.   εάν  πρόκεται  περί  νομίμου  κρατήσεως  ανηλίκου, αποφασισθείσης δια την επιτήρησιν της ανατροφής του, ή την νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον της αρμοδίας αρχής.ε.   εάν  πρόκειται  περί  νομίμου  κρατήσεως  ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.στ.  εάν πρόκεται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου  επί  σκοπώ  όπως  εμποδισθή  από  του  να εισέλθη  παρανόμως  εν  τη  χώρα,  ή  εναντίον  του οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως.2.     Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν.3.    Παν  πρόσωπον  συλληφθέν  ή  κρατηθέν,  υπό  τας προβλεπομένας εν παραγράφω 1γ του παρόντος άρθρου συνθήκας  οφείλει  να  παραπεμφθή  συντόμως  ενώπιον δικαστού  ή  ετέρου  δικαστικού  λειτουργού  νομίμως εντεταλμένου  όπως  εκτελή  δικαστικά  καθήκοντα,  έχει δε το δικαίωμα να δικασθή εντός λογικής προθεσμίας ή απολυθή  κατά  την  διαδικασίαν.  Η  απόλυσις  δύναται  να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του ενδιαφερομένου εις την δικάσιμον.

4.     Παν  πρόσωπον  στερούμενον  της  ελευθερίας  του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφασίση εντός βραχείας προσθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως.

5.     Παν  πρόσωπον  θύμα  συλλήψεως  ή  κρατήσεως  υπό συνθήκας  αντιθέτους  προς  τας  ανωτέρω  διατάξεις,  έχει δικαίωμα επανορθώσεως.

Comments
* The email will not be published on the website.