Δές
Άκουσε
Ξύπνα!

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπό μου

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α120Σ
Παλάντζας Γεώργιος
Αρ.Πρώτ. 2009/20/110
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

https://www.epithesiellinwn-a120s.com/

https://a120s.com/

https://theqanons.com/members/blacksheepgr/

http://blacksheepgr.freetzi.com/


Anonymous Macedonia Hellas

ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΕΑΣ ΧΑΚΕΡ βοηθούσε άστεγους και άπορους στην Θεσσαλονίκη

https://www.anonymousgreece.org

https://www.youtube.com/c/Anonymous

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗ & ΜΚΟ ΠΕΡΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Με τιμή Ενας Έλλην πολίτης


ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ


Με Απλά Λόγια: Τι είναι το Linux


καθαρή εγκατάσταση Linux και Windows σε dual boot, βήμα προς βήμα

Τσέκαρε το Σήμερα!

Μageia 8: Η εξέλιξη του Mandriva Linux, όμορφη και λειτουργική.

MyLinuxGR


       μουσικη ΣΤΟ YOUTUBE                MUSIC ON YOUTUBE               


soundcloud


Music Player

B.S.T ☢️ Blacksheep Shelter Thessaly Καταφύγιο Μαύρων Προβάτων Θεσσαλία 🇬🇷

Thanks for your visit. Eυχαριστώ για την επίσκεψή σας. ❤️

https://cyberalert.gr/

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 115 22 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210-6476464, 210-6476000 Γραμμή καταγγελιών: 11012 ή Hellenicpolice.gr FAX : 210-6476462 E-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr Website: http://www.astynomia.gr/ Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος Διεύθυνση: Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54121 Θεσσαλονίκη Email:ydheve@cybercrimeunit.gov.gr


Forum

Forum
Καλώς ήλθατε στο νέο μας φόρουμ.
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια κοινότητα για να μοιράζεστε νέες ιδέες και να μιλάτε.

Welcome to our new forum.
Here you can find a community for sharing new ideas and talking.


Να αγαπάς την Ευθύνη. Να λες "Εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον Κόσμο. 

Αν χαθεί, Εγώ θα φταίω". - Ν. Καζαντζάκης


To love Responsibility. To say "I, I alone will save the World. If it is lost, I will be to blame ". - N. Kazantzakis


Άρθρα

Άρθρο 120 του Συντάγματος

Άρθρο 120 του Συντάγματος

Read More  
1 min read
0 Comments

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005)

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή. 

4. Κατά τον παρόντα Κώδικα: α) στην έννοια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας, β) στην έννοια «οικείος» περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. Read More  
1 min read
0 Comments

ΆΡΘΡΟ 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

1.     Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν: 

α.  εάν  κρατήται  κανονικώς  κατόπιν  καταδίκης  υπό αρμοδίου δικαστηρίου.

β.   εάν υπεβλήθη εις κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής εις νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου, ή εις εγγύησιν εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζομένης υπό του νόμου.

γ.   εάν συνελήφθη και κρατήται όπως οδηγηθή ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγου  υπονοίας  ότι  διέπραξεν  αδίκημα,  ή υπάρχουν  λογικά  δεδομένα  προς  παραδοχήν  της ανάγκης όπως ούτος εμποδισθή από του να διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά την διάπραξιν τούτου.

δ.   εάν  πρόκεται  περί  νομίμου  κρατήσεως  ανηλίκου, αποφασισθείσης δια την επιτήρησιν της ανατροφής του, ή την νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον της αρμοδίας αρχής.ε.   εάν  πρόκειται  περί  νομίμου  κρατήσεως  ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.στ.  εάν πρόκεται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου  επί  σκοπώ  όπως  εμποδισθή  από  του  να εισέλθη  παρανόμως  εν  τη  χώρα,  ή  εναντίον  του οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως.2.     Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν.3.    Παν  πρόσωπον  συλληφθέν  ή  κρατηθέν,  υπό  τας προβλεπομένας εν παραγράφω 1γ του παρόντος άρθρου συνθήκας  οφείλει  να  παραπεμφθή  συντόμως  ενώπιον δικαστού  ή  ετέρου  δικαστικού  λειτουργού  νομίμως εντεταλμένου  όπως  εκτελή  δικαστικά  καθήκοντα,  έχει δε το δικαίωμα να δικασθή εντός λογικής προθεσμίας ή απολυθή  κατά  την  διαδικασίαν.  Η  απόλυσις  δύναται  να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του ενδιαφερομένου εις την δικάσιμον.

4.     Παν  πρόσωπον  στερούμενον  της  ελευθερίας  του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφασίση εντός βραχείας προσθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως.

5.     Παν  πρόσωπον  θύμα  συλλήψεως  ή  κρατήσεως  υπό συνθήκας  αντιθέτους  προς  τας  ανωτέρω  διατάξεις,  έχει δικαίωμα επανορθώσεως.

Read More  
2 min read
0 Comments

'Αρθρο 5 του Συντάγματος

'Αρθρο 5 του Συντάγματος

'Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
**4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
**5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.
_______________________
**Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Read More  
1 min read
0 Comments

Άρθρο 6 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Υπερσυνταγματική)

3. Τα θεμελιώδη δικαιώματαόπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών,  αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.


Άρα

Οι Ευρωπα'ι'κες και Διεθνείς Συνθήκες και κυρίως αυτές που αφορούν τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες αποτελούν μέρος του Ενωσιακού Δικαίου με υπερσυνταγματική ισχύ δηλαδή υπερισχύουν από άλλους νόμους,διατάξεις,ΚΥΑ,αποφάσεις κλπ.


Read More  
1 min read
0 Comments

Αρθρο 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)

1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο (που συμφωνεί με το Σύνταγμα όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2, 87Σ §2 και 93Σ §4) που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.

2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. 

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Read More  
1 min read
0 Comments

Άρθρο 12 - Νόμος 3418/2005 - Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες: 

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. 

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση. 

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. 

ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής. 

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. 

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της. 

3. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται συναίνεση: 

α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας, 

β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή 

γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.

Άρα

Η χρήση μάσκας αποτελεί συνεπώς με βάση τις άνω έννοιες, ιατρική πράξη που απαιτεί την υποχρεωτική ΠΛΗΡΗ, ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ενημέρωση και δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα ΠΛΑΝΗΣ, ΑΠΑΤΗΣ η ΑΠΕΙΛΗΣ.


Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. 

Read More  
1 min read
0 Comments

Άρθρο 14– Δικαίωμα εκπαίδευσης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση.2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Read More  
1 min read
0 Comments

Άρθρο 28 - Σύνταγμα της Ελλάδος - Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σημειώσεις επί του νόμου

Το αυθεντικό κείμενο του Συντάγματος δεν έχει τίτλους στα άρθρα του. Οι τίτλοι προστέθηκαν, σύμφωνα με το κείμενο του Συντάγματος της ιστοσελίδας της Βουλής, για την καλύτερη κατανόηση των διατάξεων. 

Read More  
1 min read
0 Comments

Άρθρο 187 – Εγκληματική Οργάνωση

1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.2. Αυτός που διευθύνει την εγκληματική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη.3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας. 

Άρα     

Οι εκπαιδευτικοί δρώντας συντονισμένα, οργανωμένα και με ιεραρχία για να επιβάλλουν ιατρικές πράξεις χωρίς συναίνεση και περιορισμούς στην ελευθερία, δηλαδή να διαπράξουν κακουργήματα, αποτελούν συμμορία και εγκληματική οργάνωση.

Read More  
1 min read
0 Comments

Σύμβαση Οβιέδο 1997 (Υπερσυνταγματική Νόμος 2619/1998 (ΦΕΚΑ'132)

Άρθρο 2: 

Το προβάδισμα του ανθρωπίνου όντος Τα συμφέροντα και η ευημερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνου του κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης.

Άρθρο 5:

Γενικός κανόνας Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει τηνελεύθερη συναίνεσήτουκατόπιν προηγούμενηςσχετικής ενημέρωσής τουΤοπρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκτων προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασηςκαθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεταιΤο ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε ναανακαλέσει τη συναίνεση του

Άρα

ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη με τη δικαιολογία του κοινωνικού συμφέροντος χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και κυρίως ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Read More  
3 min read
0 Comments

Παγκόσμια Διακήρηξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Άρθρο 6 - Συναίνεση

3. Σε κατάλληλες περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε μια ομάδα ατόμων ή σε μια κοινότητα, μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη συμφωνία των νομικών εκπροσώπων της ενδιαφερόμενης ομάδας ή κοινότητας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει μια συλλογική κοινοτική συμφωνία ή η συγκατάθεση ενός ηγέτη της κοινότητας ή άλλης αρχής να αντικαταστήσει τη συνειδητή συγκατάθεση ενός ατόμου.

Άρα 

Ο καθένας αποφασίζει ΜΟΝΟ για τον εαυτό του και ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος ΔΕΝ μπορεί να αποφασίσει για λογαριασμό άλλου, είτε είναι ηγέτης, είτε είναι άλλη αρχή.

Read More  
1 min read
0 Comments

Team - ομάδα

George Palantzas

☢️ Διαχείριση Αdministration

Θεματοφύλακας του Άρθρου 120 Συντάγματος, Guardian of Article 120 of the Constitution,

Read More  

Zoi Christou

☢️ Εταίρος Member

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS LAW

Read More  

Sakis Kefalinos

☢️ Εκτελεστικός Executive

Takis Papageorgopoulos

☢️ Εξωτερικός συνεργάτης Freelance

Athanasios Palantzas

☢️ Υπεύθυνος Φόρουμ Responsible Forum


CONTACT - Επικοινωνία

  • Paliouri, Karditsa, Ελλάδα
  • Τ.Κ - 43300


Countdown - Αντίστροφη μέτρηση